DECRET 8/2015, de 27 de gener, pel qual s'aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris